Nasza usługa

 

JWTŚ-IETU oferuje usługę weryfikacji innowacyjnych technologii i produktów dla branży wodno-ściekowej; materiałów, odpadów i zasobów oraz technologii energetycznych w ramach programu weryfikacji technologii środowiskowych ETV.

Weryfikacji poddane mogą być rozwiązania dla:

Oczyszczanie ścieków, uzdatnianie i monitoring jakości wody

 • monitoringu jakości wody pod kątem zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. zestawy pomiarowe, sondy, analizatory),
 • uzdatniania wody do spożycia – usuwanie zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. filtracja, dezynfekcja chemiczna, zaawansowane utlenianie oraz odsalanie wody morskiej, itp.),
 • oczyszczania ścieków z zanieczyszczeń mikrobiologicznych i chemicznych (np. techniki separacji, oczyszczanie biologiczne, metody elektrochemiczne, małe systemy oczyszczania
  dla słabo zaludnionych obszarów, itp.),
 • oczyszczania wód przemysłowych (np. dezynfekcja, filtracja, itp.)

Materiały, odpady i zasoby

 • recyklingu produktów ubocznych i odpadów przemysłowych w kierunku odzysku surowców wtórnych,
 • recyklingu odpadów budowlanych w kierunku uzyskania materiałów budowlanych (np. wtórny przerób cegieł),
 • recyklingu produktów ubocznych oraz odpadów z rolnictwa do celów nierolniczych,
 • lepszej efektywności zasobów dzięki zastosowaniu materiałów zamiennych,
 • separacji lub technik sortowania odpadów stałych (np. przetwórstwo tworzyw sztucznych, odpadów mieszanych i metali), odzysk surowców,
 • recyklingu baterii, akumulatorów i substancji chemicznych (np. technologie przetwarzania metali),
 • ograniczenia skażenia rtęcią z odpadów stałych (np. separacja, usuwanie rtęci odpadowej oraz bezpieczne technologie składowania),
 • produktów wykonanych z biomasy (produkty zdrowotne, wyroby z włókien, biotworzywa, biopaliwa, enzymy)

Technologie energetyczne

 • produkcja energii elektrycznej i cieplnej z odnawialnych źródeł energii (np. wiatru, morza, geotermii i biomasy),
 • wykorzystanie energii z odpadów (np. biopaliwa 3-ciej generacji, technologie spalania),
 • ogólne technologie produkcji energii (np. mikroturbiny, wodór i ogniwa paliwowe, pompy cieplne, skojarzona produkcja ciepła i energii, wymienniki ciepła), dystrybucja, magazynowanie energii,
 • energooszczędność w procesach przemysłowych i budynkach (np. izolacja cieplna skorupy budynku, izolacja termiczna ścian, energooszczędne okna, systemy wentylacji i klimatyzacji).

Nasza usługa polega na uwiarygodnieniu w sposób niezależny i bezstronny deklarowanej przez dostawcę sprawności technicznej lub funkcjonalnej technologii oraz efektu środowiskowego uzyskiwanego dzięki jej wdrożeniu dla konkretnego zastosowania w określonych warunkach eksploatacji.

Rezultatem weryfikacji są potwierdzone Świadectwem Weryfikacji wartości parametrów działania technologii oraz uzyskiwanego efektu ekologicznego. Świadectwa te są rejestrowane a następnie publikowane na portalu Komisji Europejskiej. Sprawozdanie z weryfikacji ETV zawiera szczegółowe informacje na temat przebiegu procesu, weryfikowanych parametrów sprawności oraz sposobu ich weryfikacji.

Weryfikacja ETV jest szczególnie korzystna w przypadku technologii, których cech innowacyjnych nie można wykazać z powodu braku odpowiednich norm lub gdy działają one sprawniej niż obowiązujące normy.

Oferowana przez nas usługa weryfikacji EU ETV spełnia najwyższe standardy zarówno w zakresie bezstronności jak i zapewnienia jakości, co gwarantują:

 • akredytacja PCA na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A, (Certyfikat PCA AK026)
 • procedura weryfikacji zgodna z Ogólnym Protokołem Weryfikacji Programu Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej oraz europejską normą PN-EN ISO/IEC 14034,
 • jakość danych z badań wykorzystywanych do weryfikacji spełniająca wymagania normy PN-EN ISO/ EC 17025.

 

Ponadto, wystawiamy opinie o innowacyjności na podstawie dokumentacji ze zweryfikowanych przez nas technologii. Istnieje także możliwość uzyskania weryfikacji EU ETV na konkretny rynek poza UE np. USA, Kanada, Chiny a także inne rynki azjatyckie.

Weryfikacja ETV przebiega każdorazowo według tego samego schematu opisanego w Ogólny Protokole Weryfikacji UE ETV i składa się z następujących 6 etapów:

Szybki przegląd technologii

Celem jest ustalenie kwalifikowalności technologii do weryfikacji w JWTŚ- IETU. Wnioskodawca przygotowuje krótki opis technologii w oparciu o kwestionariusz szybkiego przeglądu technologii wraz z propozycją deklaracji jej działania, która ma być przedmiotem weryfikacji. Na podstawie informacji zawartych w Quick Scan JWTŚ ustala czy technologia jest odpowiednim kandydatem do weryfikacji oraz czy mieści się w zakresie akredytacji JWTŚ-IETU .

Wniosek

Celem jest sporządzenie poprawnego wniosku o weryfikację oraz, ostateczne ustalenie kwalifikowalności technologii do weryfikacji jako podstawy do opracowania szczegółowego protokołu weryfikacji na kolejnym etapie procedury.
Wnioskodawca we współpracy z JWTŚ sporządza wniosek o weryfikację według ustalonego wzorca, przedkłada dokumentację technologii, jej opis oraz propozycję zadeklarowanych parametrów działania do zweryfikowania, ewentualnie dane z badań technologii potwierdzające zadeklarowane parametry. JWTŚ. dokonuje przeglądu wniosku pod względem formalnym i merytorycznym. Wstępnie ocenia przydatność dostarczonych wyników badań na potrzeby weryfikacji.

Szczegółowy protokół weryfikacji

Celem jest opracowanie szczegółowego protokołu weryfikacji jako podstawowego dokumentu stanowiącego plan realizacji weryfikacji zgłoszonej technologii. Na tym etapie JWTŚ wraz z wnioskodawcą ustala szczegółowo parametry do zweryfikowania wraz z wartościami (skorygowana deklaracja działania), określane są wymagania odnośnie do danych mających potwierdzić zadeklarowane parametry sprawności, ich jakości oraz sposobu uzyskiwania. Wspólnie opracowywany jest projekt badań. W oparciu o ten projekt JWTŚ dokonuje oceny dostarczonych wyników badań..

Badania

Etap ten może być pominięty gdy JWTŚ stwierdzi, iż dane z badań przedłożone przez wnioskodawcę w celu potwierdzenia zadeklarowanych parametrów sprawności są adekwatne, kompletne i spełniają wymagania określone w szczegółowym protokole weryfikacji.

W przypadku braku odpowiednich danych z badań lub gdy są one niekompletne albo nie spełniają one wymagań określonych w szczegółowym protokole weryfikacji, JWTŚ informuje wnioskodawcę o konieczności przeprowadzenia badań uzupełniających zgodnie z przyjętym projektem badań. W tym przypadku wnioskodawca zleca jednostce badawczej wybranej w porozumieniu z JWTŚ wykonanie odpowiednich badań zgodnie z wymaganiami określonymi w szczegółowym protokole weryfikacji. Po zakończeniu badań dostarcza ich wyniki do JWTŚ celem kontynuacji weryfikacji.

Weryfikacja i sprawozdanie

Po uzyskaniu kompletu wszystkich niezbędnych danych, wyniki z badań są oceniane i na tej podstawie JWTŚ stwierdza rzeczywiste wartości parametrów sprawności technologii i uzyskiwanego efektu środowiskowego (zweryfikowana deklaracja sprawności). JWTŚ opracowuje sprawozdanie z weryfikacji oraz Świadectwo Weryfikacji. Sprawozdanie zawiera opis realizacji wszystkich czynności weryfikacyjnych przyjętych w szczegółowym protokole weryfikacji. Ponadto, poza opisem technologii i czynności weryfikujących w skład raportu wchodzą ponadto m. in. takie dokumenty jak plany i sprawozdania z badań wykonanych przez jednostki badawcze na potrzeby weryfikacji deklaracji działania oraz dokumentacja zapewniania jakości. Świadectwo jest skróconą wersją sprawozdania i zawiera, poza opisem technologii, przede wszystkim zweryfikowaną deklarację działania w postaci zestawu parametrów i ich wartości numerycznych oraz opis warunków i wszelkich innych założeń, dla których te parametry są uzyskiwane a także skrótowy opis czynności weryfikacyjnych.

Publikacja

Świadectwo jest następnie rejestracji i publikacji na stronie internetowej KE. Wnioskodawca otrzymuje egzemplarz zarejestrowanego Świadectwa oraz egzemplarz sprawozdania z weryfikacji.
Dla zachowania przejrzystości procedury ETV zaleca się także publikację sprawozdania z weryfikacji. Można go opublikować na stronie KE wraz ze Świadectwem Weryfikacji lecz bez załączników takich jak plany czy sprawozdania z badań.

Czynności poweryfikacyjne

Celem tego etapu jest zapewnienie stałego kontaktu z klientem, celem uzyskania informacji zwrotnej na temat:

 • korzyści uzyskanych przez niego dzięki weryfikacji technologii jako element monitorowania skuteczności programu ETV,
 • satysfakcji klienta z wykonanej usługi celem dalszego doskonalenia procedur JWTŚ,
 • zapewnienia prawidłowego korzystania przez klienta z wydanego Świadectwa Weryfikacji.

Klient jest zobowiązany do bezzwłocznego zgłaszania JWTŚ wszelkich informacji dotyczących zmian uwarunkowań dla których zostało wydane Świadectwo Weryfikacji a w szczególności zmian dokonanych w technologii. Informacja ta powinna zawierać dane niezbędne do oceny przez JWTŚ czy warunki, dla których przeprowadzono weryfikację uległy zmianie. W przypadku stwierdzenia takiej, zmiany Świadectwo Weryfikacji wydane dla danej technologii traci ważność. Na wniosek klienta JWTŚ może przeprowadzić uproszczoną procedurę weryfikacji zmodyfikowanej technologii i wydać nowe Świadectwo Weryfikacji wraz ze sprawozdaniem.