O programie

Czym jest program ETV

Aby wspierać rozwój technologii środowiskowych w Europie, wraz z przyjęciem w grudniu 2011 r. Planu Działań na rzecz Ekoinnowacji (Ecoinnovation Action Plan - EcoAP), Komisja Europejska uruchomiła na zasadzie pilotażu Program Weryfikacji Technologii Środowiskowych Unii Europejskiej (UE ETV). Najważniejszą przesłanką utworzenia programu jest przezwyciężenie szeregu barier rynkowych dla rozwoju i wdrażania innowacyjnych technologii środowiskowych.

Program ETV ma wzmocnić przekonanie inwestorów i klientów do technologii przyjaznych środowisku. Jednocześnie ma pomóc dostawcom/twórcom innowacyjnych technologii w ich komercjalizacji oraz stymulować innowacyjność i podnosić konkurencyjność dostawców ekoinnowacyjnych rozwiązań.

W programie obok Polski, biorą udział Włochy, Dania, Finlandia i Wlk. Brytania.

Programy weryfikacji technologii środowiskowych są z powodzeniem stosowane od lat w różnych krajach na świecie, m. min. w USA, Kanadzie, Korei Południowej, Japonii i Filipin.

Program ETV w Polsce jest koordynowany przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska.

Weryfikacja technologii środowiskowych (z ang. environmental technologies verification – ETV) umożliwia w sposób bezstronny i rzetelny uwiarygodnić skuteczność innowacyjnej technologii środowiskowej deklarowaną przez dostawcę. Podstawą do przeprowadzenia weryfikacji są rzetelne dane z badań technologii. Weryfikacji dokonują wyspecjalizowane Jednostki Weryfikujące akredytowane na zgodność z normą ISO 17020 dla jednostki inspekcyjnej typu A.

Weryfikacja polega na dostarczeniu obiektywnych dowodów na to, że dana technologia środowiskowa gwarantuje uzyskanie deklarowanej sprawności technicznej/funkcjonalnej i wynikającego z niej efektu ekologicznego dla:

 • konkretnego zastosowania technologii,
 • w określonych warunkach eksploatacji,
 • z uwzględnieniem wszelkiej niepewności pomiarów oraz przyjętych założeń.

Weryfikacje realizowane są w oparciu o stałe procedury określone w Ogólnym Protokole Weryfikacji UE ETV i normie ISO 14034, według następującego schematu:

Cele programu

 • dostarczenie rzetelnych i wiarygodnych dowodów potwierdzających deklarację sprawności innowacyjnej technologii środowiskowej oraz efektu środowiskowego z jej zastosowania;
 • zwiększenie wiarygodność twórców i dostawców innowacyjnych technologii;
 • umożliwienie użytkownikom technologii wykorzystanie potencjału innowacyjnych technologii oraz ich świadomy wybór technologii zgodnie z zapotrzebowaniem;
 • ograniczenie ryzyka inwestycyjnego i technologicznego związanego z zakupem i wdrożeniem innowacyjnego rozwiązania;
 • wspieranie komercjalizacji i upowszechnianie eko-innowacyjnych technologii na rynku UE i globalnym.

Korzyści z ETV

Producenci oferujący innowacyjne rozwiązania:

 • bezstronne i wiarygodne potwierdzenie skuteczności, innowacyjności i korzyści z zastosowania technologii,
 • skuteczne wyróżnienie technologii i firmy wśród konkurencji,
 • lepsza rozpoznawalność marki na rynku,
 • brak potrzeby każdorazowego demonstrowania sprawności technologii na potrzeby klientów,
 • dane z weryfikacji mogą stanowić dowód w procedurach przetargowych potwierdzający uzyskiwanie przez technologię deklarowanych parametrów sprawności.

Przedsiębiorstwa planujące inwestycje technologiczne:

 • ETV dostarcza wiarygodnej i rynkowo użytecznej informacji na temat innowacyjnych technologii środowiskowych umożliwiającej porównanie rozwiązań zgodnie z wymaganiami/potrzebami,
 • weryfikacja ETV jako element procedury przedzakupowej pozwala na dobór optymalnego rozwiązania zgodnie z konkretnymi potrzebami,
 • wiarygodna informacja nt. działania technologii i uzyskiwanych korzyści z jej zastosowania ogranicza ryzyko inwestycyjne - podejmowanie świadomej decyzji o zakupie.

Konsorcja naukowo-przemysłowe aplikujące o środki na realizację projektów w ramach programów POIR lub RPO, kończących się wdrożeniem:

 • weryfikacja ETV ułatwi wdrożenie i upowszechnianie technologii.

Instytucje finansowe, inwestorzy, firmy ubezpieczeniowe

dzięki dostarczeniu wysokiej jakości danych na temat sprawności nowych technologii ETV pozwala lepiej ocenić ryzyko technologiczne związane z wdrożeniem danej technologii, trafność inwestycji a tym samym wspiera spełnienie wymagań w kontekście dochowania procedur należytej staranności (due diligence).